Điều kiện để trở thành Ứng Sinh của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô