TÌM HIỂU DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

 

 

TÌM HIỂU DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

BẢN TÍNH, MỤC ĐÍCH, LINH ĐẠO, ĐẶC TÍNH

Của

DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

 

I. BẢN TÍNH (NATURE) DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

Dòng Nữ Sức Sống Chúa Ki-tô là một Dòng thuộc quyền Giáo phận, gồm các Nữ tu tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, thanh bần và tuân phục (x. Giáo Luật 273§ 2), và sốngđời huynh đệ chung với nhau (x. Giáo Luật 607 § 2).

II. MỤC ĐÍCH (PURPOSE) CỦA DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

** Mục đích của Dòng Nữ Sức Sống Chúa Ki-tô là tôn vinh Thiên Chúa Cha và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật 573 § 1).

** Sứ mạng của Dòng Nữ Sức Sống Chúa Ki-tô là Phúc Âm hoá và thăng tiến con người (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6).

** Đặc sủng của Dòng Nữ Sức Sống Chúa Ki-tô là sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô và rao giảng về Chúa Ki-tô Phục Sinh: nói về thế giới cho Chúa Giê-su và nói về Chúa Giê-su cho thế giới (x. Giáo Hội tại Á Châu số 51).

1.- TÔN VINH THIÊN CHÚA CHA (x. Mt 6,9): Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi ChịEm hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29).

1.1. Toàn hiến cho Chúa Cha: Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha qua việc Chị Em sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô và cùng Mẹ Maria trong Thần Khí noi gương Đức Ki-tô toàn hiến cho Chúa Cha. Chị Em hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12, 1).

1.2. Sống triệt để Thánh Ý Chúa: Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi Chị Em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29) qua việc đóng đinh tính xác thịt của Chị Em vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24); Chị Em ở lại trong Chúa Ki-tô và Chúa Ki-tô ở lại trong Chị Em (x. Ga 15,5) để Chị Em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ củaĐức Ki-tô để Chúa Cha được tôn vinh (x. Ga 15,8 ). Chị Em xin Chúa thực hiện nơi Chị Em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô, và ban cho Chị Em có sức thi hành Thánh Ý Chúa (x. Dt 13,21).

 

2.- PHỤC VỤ NƯỚC THIÊN CHÚA (x. Mt 6,10) : Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô trong quyền lực Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Á Châu số 17) qua việc Phúc Âm hoá và thăng tiến con người.

2.1. PHÚC ÂM HOÁ

2.1.1. Giảng dạy về cầu nguyện và chiêm niệm: tất cả các Ki-tô hữu cần một tu đức truyền giáo thực sự gồm có cầu nguyện và chiêm niệm. Việc công bình, bác ái và thương xót phải gắn bó với đời sống cầu nguyện và chiêm niệm đích thực, và thật vậy, chính cũng một tu đức này là nguồn suối của mọi công trình rao giảng Tin Mừng của chúng ta (x. Giáo Hội tại Á Châu số 23).

2.1.2. Giảng cho anh chị em giáo dân: Chị Em giảng cho giáo dân qua việc giúp tĩnh tâm (giúp linh thao) dành cho anh chị em giáo dân, và thành lập các cộng đoàn cầu nguyện. Chị Em luôn ý thức rằng chỉ khi anh chị em giáo dân được giúp đỡ thực sự gặp gỡ Chúa, họ sẽ dấn thân quyết liệt hơn giữa trần thế và từ trong trần thế để làm cho sức mạnh của Phúc Âm thấm nhập vào thế giới (x. Giáo Luật 713 § 2).

2.1.3. Giảng cho dân ngoại (truyền giáo): Chị Em giảng cho dân ngoại qua việc lãnh nhận công cuộc truyền giáo, rao giảng Phúc Âm và thiết lập Giáo Hội nơi các dân tộc hay những nhóm người mà Giáo Hội còn chưa bén rễ, để những người chưa tin Chúa Ki-tô được tái sinh do lời Thiên Chúa nhờphép rửa mà gia nhập Giáo Hội (x. Sắc lệnh về Truyền giáo số 6). Việc truyền giáo là hành động chiêm niệm và là sự chiêm niệm hoạt động (x. Giáo Hội tại Á Châu số 23).

2.2. THĂNG TIẾN CON NGƯỜI

2.2.1. Những việc từ thiện tinh thần và thể xác: Chị Em tham gia nhiệm vụ mục vụ của Giáo Hội bằng những việc từ thiện tinh thần và thể xác, và phục vụ loài người bằng rất nhiều cách (x. GL 676).

2.2.2. Những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển các dân tộc: Chị Em theo đuổi đức ái hoàn hảo trong việc phục vụnước Thiên Chúa bằng những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển văn hoá và tinh thần của các dân tộc không những còn hợp thời, mà nếu được cập nhật hoá cách thoả đáng, lại thường tỏ ra là những nơi ưu việt để Phúc Âm hoá, để làm chứng và để thăng tiến con người cách đích thực (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6).

III. TINH THẦN (linh đạo, spirit) CỦA DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ  

Linh đạo Dòng Nữ Sức Sống Chúa Ki-tô là linh đạo Phục Sinh. Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria trong Thần Khí cho Chúa Cha.

1.- LINH ĐẠO PHỤC SINH

Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Chị Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

2.- Ở LẠI TRONG CHÚA KI-TÔ (x. Ga 15,4)

2.1. Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người Sức Sống Chúa Ki-tô. Những Con Người ở lại trong Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Chị Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Chị Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

2.2. Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 13,14), và Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Chị Em (x. Gl 2,20). Chị Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Chị Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

2.3. Châm ngôn Dòng Nữ Sức Sống Chúa Ki-tô

Chúa Ki-tô Phục Sinh là Đấng được tìm kiếm và được yêu mến trên hết mọi sự với tất cả thần trí, linh hồn và thân xác của chúng ta.

IV. ĐẶC TÍNH (Character) CỦA DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

Đặc tính Dòng Nữ Sức Sống Chúa Ki-tô là chiêm niệm, cầu nguyện như các Đan Viện và hoạt động tông đồ (oratio et apostolatus).

1.- Chiêm niệm và cầu nguyện cũng như những Cộng đoàn Đan viện (x. Hiến Chương điều 24, 2/).

1.1. Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô bước sát hơn theo Đức Ki-tô khi Ngài cầu nguyện (x. Giáo Luật 577).

1.2. Chị Em được Thiên Chúa mời gọi cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Giáo Hội tại Á Châu số 44) theo tinh thần của lời khuyên của Đức Thánh Cha Gio-an Phaolô II trong Tông Thư Hậu Thượng Hội Đồng “Giáo Hội tại Á Châu” ban hành tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 06 tháng 11 năm 1999.

2.- Hoạt động tông đồ để tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Á Châu số 17).

2.1. Nữ tu Sức Sống Chúa Ki-tô bước sát hơn theo Đức Ki-tô khi Ngài sống với người ta giữa đời, nhưng luôn luôn làm trọn ý Chúa Cha (x. Giáo Luật 577).

2.2. Chị Em dấn thân trong các hoạt động tông đồ theo luật chung của Giáo Hội và luật riêng của Hội Dòng.  

** ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC VỀ ƠN GỌI

CỦA DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

Nữ tu Têrêsa Lê Thị Trinh, XV.

DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

123/12B Nghĩa Phát, P. 6, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Điện thoại: 028.3863.7970 , 090.6622.583

Email: dnssck@gmail.com, Website: http://www.sucsongchuakito.net

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa